Privacy Policy Pedicure Sandra Bastiaanssen

Pedicure Sandra Bastiaanssen (verder in deze Privacy Policy genoemd 'ik') hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit Privacy Policy beschreven;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;
- op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Pedicure Sandra Bastiaanssen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- administratieve doeleinden
- communicatie over de afspraak, wijzigingen in de praktijk, informatie aanvraag of over de opdracht;
- het uitvoeren van de behandeling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- de overeengekomen behandeling of opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
- naam
- adres
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mail adres

Uw persoonsgegevens worden door mijn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- gedurende de looptijd van de behandelingen tot maximaal 2 jaar na de laatste behandeling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde:
Persoonsgegevens van geïnteresseerde wordt door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
- informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- aanvraag via e-mail, Facebook of WhatsApp
- informatief bezoek aan de website

Voor de bovenstaande doelstelling kan ik  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- naam
- e-mail adres
- telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
- gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde. De e-mail of het WhatsApp bericht wordt verwijderd, zodra een afspraak tot stand is gekomen of de vraag voor informatie is beantwoord.
- Google-Analytics bewaart de gegevens max. 14 maanden

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derde partijen waar ik gebruik van maak:
- administratiekantoor voor het verzorgen van de jaarlijkse financiële administratie (alleen naam van de persoon is voor deze derde partij zichtbaar, geen adres en tel nr,, tenzij u zelf om een factuur heeft gevraagd);
- websitebeheer voor e-mails
- softwarebeheerder voor het kaartensysteem

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partij (verwerker) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te staan. Tevens kan ik de persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pedicure Sandra Bastiaanssen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:
- alle personen die namens Pedicure Sandra Bastiaanssen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
- de persoonlijke cliëntenkaarten worden beveiligd bewaard en zijn alleen voor mij inzichtelijk;
- als daar aanleiding toe is kan ik pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens;
- ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoek.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.

Sandra Bastiaanssen
Pedicure